คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน, 2019 - 11:00 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data 21-11-2019
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 14:34 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 20-11-2019
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 14:13 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20-11-2019
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 14:06 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 20-11-2019
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 13:47 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 20-11-2019
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 13:42 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 20-11-2019
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 13:24 ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) 20-11-2019
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2019 - 14:19 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.พช ครั้งที่ 11/2562 19-11-2019
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 14:58 รายงานการสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 18-11-2019
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 14:41 การประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18-11-2019
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 14:34 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18-11-2019
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 14:18 การตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 18-11-2019
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 14:06 การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18-11-2019
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2019 - 16:40 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15-11-2019
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2019 - 16:31 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 15-11-2019

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 34.231.21.123