คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 15:16 ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 14:58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 14:34 เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 14:23 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 14:01 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 13:51 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 13:32 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 21-10-2021
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม, 2021 - 13:23 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 21-10-2021
อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021 - 11:03 การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปกครองอำเภอ) 19-10-2021
จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 - 15:13 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 18-10-2021
จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 - 14:30 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ 18-10-2021
จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 - 14:13 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน 18-10-2021
จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 - 13:48 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 18-10-2021
ศุกร์, 15 ตุลาคม, 2021 - 11:44 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค 64) 15-10-2021
ศุกร์, 15 ตุลาคม, 2021 - 11:25 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64) 15-10-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.204.2.231