คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน, 2021 - 14:03 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin siesaes) 17-06-2021
พุธ, 16 มิถุนายน, 2021 - 13:44 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 16-06-2021
พุธ, 16 มิถุนายน, 2021 - 10:47 การตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 16-06-2021
อังคาร, 15 มิถุนายน, 2021 - 13:58 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 15-06-2021
จันทร์, 14 มิถุนายน, 2021 - 16:46 ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 14-06-2021
จันทร์, 14 มิถุนายน, 2021 - 16:34 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 14-06-2021
จันทร์, 14 มิถุนายน, 2021 - 16:21 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 14-06-2021
จันทร์, 14 มิถุนายน, 2021 - 15:31 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 14-06-2021
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 - 16:30 การขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 10-06-2021
พุธ, 9 มิถุนายน, 2021 - 15:28 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 09-06-2021
พุธ, 9 มิถุนายน, 2021 - 15:23 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 09-06-2021
พุธ, 9 มิถุนายน, 2021 - 15:18 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 09-06-2021
พุธ, 9 มิถุนายน, 2021 - 15:07 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 09-06-2021
พุธ, 9 มิถุนายน, 2021 - 14:17 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 09-06-2021
พุธ, 9 มิถุนายน, 2021 - 14:05 การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) 09-06-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.204.2.146